Lacrosse > Ženský lakros > Volební kongres ČŽL - kopie - kopie

Volební kongres ČŽL - kopie - kopie

15.11.2012

Volební kongres ČŽL - kopie - kopie

Výkonný výbor ČZL v souladu se stanovami ČŽL svolává řádný volební kongres ČŽL.Kongres se bude konat v úterý 27. listopadu 2012 od 19,00 hod.
Hotel Arbes, Victora Huga 3, Praha 5

Prezence a kontrola podpisových listin proběhne od 19,00 do 19,20 hod. Po tomto termínu nebudou delegáti zaevidováni a tudíž nebudou mít oprávnění hlasovat.

Jednací řád kongresu:
1/ Výroční zprávy o činnosti výkonného výboru (VV), kontrolní komise
(KK), komise pro ligu a rozhodčí (KPLR), disciplinární komise (DK),
juniorské komise (JK) a komise pro rozvoj (KPR)
1/ Volba prezidenta ČŽL
2/ Volba dalších členů VV (4 členové)
3/ Volba KK (5 členů)
4/ Volba předsedů Komise pro ligu a rozhodčí, Disciplinární komise,
Juniorské komise a Komise pro rozvoj
5/ Návrh předběžného rozpočtu pro rok 2013
6/ Diskuze a schválení případných návrhů členů ČŽL

Návrhy kandidátů se podávají prostřednictvím kandidátní listiny s minimálně 10 podpisy členů ČŽL podporujících kandidaturu do 13. 11. 2012 písemně Petře Špačkové (posílejte mailem naskenované na  adresu petra.spacek@gmail.com, případně domluvte osobní předání). Jména platně navržených kandidátů na jednotlivé funkce budou zveřejněny nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konáni kongresu (tj. do 20.11.2012).

VV žádá o předložení návrhů pro schválení a diskuzi dle bodu 6/ v termínu shodném s návrhy kandidátů (tj. do 13.11. 2012), aby tyto návrhy mohly být v jednotlivých klubech prodiskutovány a delegáti znali názory členů, za které budou o těchto případných návrzích
hlasovat.

Kongres bude probíhat podle pravidel uvedených ve  stanovách ČŽL (jejich shrnutí viz níže).

Za VV ČŽL,
Petra ŠpačkováSHRNUTÍ STANOV ČŽL TÝKAJÍCÍCH SE KONÁNÍ KONGRESU

Rozhodným dnem pro stav evidence členské základny na Kongres ČŽL o.s. je 30 dní před termínem jeho konání. - tj. 28.10.2012 Plénum kongresu tvoří řádní členové ČŽL o.s., případně jimi zplnomocnění delegáti. Doklad o zplnomocnění předloží delegát při
prezenci.

Kongres volí a odvolává:
                a) prezidenta ČŽL o.s.,
                b) členy Výkonného výboru ČŽL o.s., (4)
                c) členy Kontrolní komise ČŽL o.s., (5)
                d) předsedy stálých pracovních komisí.  (4) - Komise pro ligu a rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorská komise, Komise pro rozvoj

Do orgánů ČŽL o.s. mohou kandidovat pouze jeho trestně bezúhonní řádní členové starší 18 let. Kandidáta může navrhnout skupina minimálně 10 řádných členů. Řádnými členy jsou fyzické osoby aktivně působící v ženském lakrosu - hráčky lakrosu, trenéři, funkcionáři nebo rozhodčí. Návrhy kandidátů se podávají prostřednictvím kandidátní listiny s potřebným počtem podpisů minimálně 14 kalendářních dnů před datem konání kongresu písemně sekretáři VV (tj. do 13. 11. 2012). Jména platně navržených kandidátů na jednotlivé funkce je sekretář VV povinen  zveřejnit nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konáni kongresu. (tj. do 20. 11. 2012) Každý kandidát má právo před hlasováním vystoupit s kandidátským projevem ne delším než 5 minut.

Způsob volby:
Volba je tajná a probíhá pomocí hlasovacího lístku se jmény všech kandidátů navržených do jednotlivých orgánů ČŽL. Volba probíhá ve dvou krocích, nejdříve je volen prezident a následně ostatní funkcionáři. U každého orgánu je možno označit vždy maximálně jednoho kandidáta. V případě rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů rozhoduje ve druhém kole veřejná volba. Funkční období volených orgánů ČŽL o.s. je dvouleté.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Oznámkujte nové logo lakrosu jako ve škole
Celkem hlasů 348

  • 1 18% 18%
  • 2 23% 23%
  • 3 20% 20%
  • 4 20% 20%
  • 5 20% 20%