Lacrosse > Ženský lakros > Volební kongres ČŽL proběhne online 16.3.2021

Volební kongres ČŽL proběhne online 16.3.2021

15.3.2021

Volební kongres ČŽL proběhne  online 16.3.2021

16.3.2021, 19:00, se uskuteční volební kongres ČŽL, který proběhne online přes aplikaci Zoom. 

Informace pro přihlášení

Link k přihlášení
- není třeba stahovat žádnou aplikaci, tento odkaz vás zavede na webové stránky, kde se připojíte
Meeting ID: 76538484716
Heslo: k6D6DD 

 

Výkonný výbor ČŽL (v souladu se stanovami ČŽL) svolává řádný volební kongres ČŽL.Kongres se bude konat ve úterý 16. března 2021 od 19.00 hod.

Prezence a kontrola podpisových listin proběhne od 19.00 do 19.10 hod. Po tomto termínu nebudou delegáti zaevidováni a tudíž nebudou mít oprávnění hlasovat.

Jednací řád kongresu

1/ Výroční zprávy o činnosti výkonného Výboru (VV), Kontrolní komise (KK), Komise pro ligu rozhodčí, Komise pro rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorské komise a Komise pro rozvoj

2/ Volba prezidenta/prezidentky ČŽL

3/ Volba dalších členů VV (4 členové)

4/ Volba KK (5 členů)

5/ Volba předsedů Komise pro ligu, Komise pro rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorské komise a Komise pro rozvoj

6/ Diskuze a schválení případných návrhů členů ČŽL

Návrhy kandidátů se podávají prostřednictvím kandidátní listiny s minimálně 10 podpisy členů ČŽL podporujících kandidaturu do 30.9.2020 písemně Kateřině Došlé (posílejte mailem naskenované na adresu , případně domluvte osobní předání). Jména platně navržených kandidátů na jednotlivé funkce budou zveřejněny nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konáni kongresu (tj. do 15. 10. 2020).

VV žádá o předložení návrhů pro schválení a diskuzi dle bodu 6/ v termínu shodném s návrhy kandidátů (tj. do 30. 9. 2020), aby tyto návrhy mohly být v jednotlivých klubech prodiskutovány a delegáti znali názory členů, za které budou o těchto případných návrzích hlasovat.

Kongres bude probíhat podle pravidel uvedených ve stanovách ČŽL (jejich shrnutí viz níže).

 

SHRNUTÍ STANOV ČŽL TÝKAJÍCÍCH SE KONÁNÍ KONGRESU

Rozhodným dnem pro stav evidence členské základny na Kongres ČŽL o.s. je 30 dní před termínem jeho konání.

Plénum kongresu tvoří řádní členové ČŽL z.s., případně jimi zplnomocnění delegáti. Doklad o zplnomocnění předloží delegát při prezenci.

Kongres volí a odvolává:

a) prezidenta ČŽL z.s.,

b) členy Výkonného výboru ČŽL z.s., (4)

c) členy Kontrolní komise ČŽL z.s., (5)

d) předsedy stálých pracovních komisí.  (5) – Komise pro ligu, Komise pro rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorská komise, Komise pro rozvoj

Do orgánů ČŽL z.s. mohou kandidovat pouze jeho trestně bezúhonní řádní členové starší 18 let.

Kandidáta může navrhnout skupina minimálně 10 řádných členů. Řádnými členy jsou fyzické osoby aktivně působící v ženském lakrosu – hráčky lakrosu, trenéři, funkcionáři nebo rozhodčí.

Návrhy kandidátů se podávají prostřednictvím kandidátní listiny s potřebným počtem podpisů minimálně 14 kalendářních dnů před datem konání kongresu písemně sekretáři VV. Jména platně navržených kandidátů na jednotlivé funkce je sekretář VV povinen zveřejnit nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konáni kongresu. Každý kandidát má právo před hlasováním vystoupit s kandidátským projevem ne delším než 5 minut.

Způsob volby:
Volba je tajná a probíhá pomocí hlasovacího lístku se jmény všech kandidátů navržených do jednotlivých orgánů ČŽL. Volba probíhá ve dvou krocích, nejdříve je volen prezident a následně ostatní funkcionáři. U každého orgánu je možno označit vždy maximálně jednoho kandidáta. V případě rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů rozhoduje ve druhém kole veřejná volba. Funkční období volených orgánů ČŽL o.s. je dvouleté.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa