Lacrosse > Ženský lakros > Pozvánka na volební kongres ČŽL a výroční zpráva 2020–22

Pozvánka na volební kongres ČŽL a výroční zpráva 2020–22

10.1.2023

Pozvánka na volební kongres ČŽL a výroční zpráva 2020–22

Výkonný výbor ČŽL svolává řádný volební a finanční kongres ČŽL. Kongres se bude konat ve úterý 17. ledna 2023 od 19.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Smíchov, Plzeňská 27, Praha 5. Prezence a kontrola podpisových listin proběhne od 19.00 do 19.10 hod.

Po tomto termínu nebudou delegáti zaevidováni a tudíž nebudou mít oprávnění hlasovat.

Pořad jednání kongresu:
1/ Výroční zprávy o činnosti výkonného Výboru (VV), Kontrolní komise (KK), Komise pro ligu rozhodčí, Komise pro rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorské komise a Komise pro rozvoj
2/ Volba prezidenta/prezidentky ČŽL
3/ Volba dalších členů VV (4 členové)
4/ Volba KK (5 členů)
5/ Diskuze a schválení případných návrhů členů ČŽL

Kongres bude probíhat podle pravidel uvedených ve stanovách ČŽL (jejich shrnutí viz níže).

Po volebním kongresu proběhne finanční kongres. Podpisové listiny předpokládám budou stejné jako na volební kongres.

Pořad jednání finančního kongresu:
1/ Výroční zpráva o hospodaření ČŽL za kalendářní rok 2022
2/ Výroční zprávy o hospodaření jednotlivých komisí za kalendářní rok 2022
3/ Návrh rozpočtu na rok 2023
4/ Diskuze a schválení případných návrhů členů ČŽL

Výroční zpráva za období 2020/22

 Soubor:čžl_vz_2022_1.pdfPopis:

SHRNUTÍ STANOV ČŽL TÝKAJÍCÍCH SE KONÁNÍ VOLEBNÍHO KONGRESU

Rozhodným dnem pro stav evidence členské základny na Kongres ČŽL z.s. je 30 dní před termínem jeho konání.

Plénum kongresu tvoří řádní členové ČŽL z.s., případně jimi zplnomocnění delegáti. Doklad o zplnomocnění předloží delegát při prezenci.

Kongres volí a odvolává:
a) prezidenta ČŽL z.s.,
b) členy Výkonného výboru ČŽL z.s., (4)
c) členy Kontrolní komise ČŽL z.s., (5)
'

Kandidáta může navrhnout skupina minimálně 10 řádných členů. Řádnými členy jsou fyzické osoby aktivně působící v ženském lakrosu – hráčky lakrosu, trenéři, funkcionáři nebo rozhodčí.

Návrhy kandidátů se podávají prostřednictvím kandidátní listiny s potřebným počtem podpisů minimálně 14 kalendářních dnů před datem konání kongresu písemně sekretáři VV. Jména platně navržených kandidátů na jednotlivé funkce je sekretář VV povinen zveřejnit nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konáni kongresu. Každý kandidát má právo před hlasováním vystoupit s kandidátským projevem ne delším než 5 minut.

Způsob volby:
Volba je tajná a probíhá pomocí hlasovacího lístku se jmény všech kandidátů navržených do jednotlivých orgánů ČŽL. Volba probíhá ve dvou krocích, nejdříve je volen prezident a následně ostatní funkcionáři. U každého orgánu je možno označit vždy maximálně jednoho kandidáta. V případě rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů rozhoduje ve druhém kole veřejná volba. Funkční období volených orgánů ČŽL z.s. je dvouleté.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa